برگزاری ورکشاپ بین المللی معماری دیجیتال

ورکشاپ بین المللی معماری دیجیتال با همکاری دانشگاه IAAC اسپانیا و شهرداری اصفهان در تاریخ 20 الی 26 شهریورماه برگزار گردید.
بازگشت1396/05/25