رونمایی از سری اول سلسله کتاب های "روش هایی برای خلق جهان های متفاوت"

رونمایی از سری اول سلسله کتاب های "روش هایی برای خلق جهان های متفاوت" ویژه بررسی آثار فرانک گری با حضور پروفسور ریچارد اسکوفیه از معماران برجسته فرانسوی و گروه همراه ایشان در تاریخ 96/06/09 برگزار شد.
بازگشت1396/06/11